گروه بچه های خفن

به زودی گروهی به نام باند بچه های خفن تشکیل می شود که همه می توانند عضو شوند رهبریت گروه با کارن میبدی خواهد بود اگرکسی می خواهد عضو این گروه شود می تواند به صفحه تماس با ما مراجعه نماید ممنون متشکرم بای